År 2016

Förbundets årsmöte hölls den 1 april 2016 på SLC, i Helsingfors. Lasse Garoff valdes till ny styrelseordförande. Den nya styrelsen konstituerades den 12 april 2016 och bestod av:

Invalda för perioden 2016–2017: Lasse Garoff, ordförande, Linus Lång, skattmästare (suppleant Jesper Alm), Staffan Björkell, sekreterare (suppleant Niklas Evers), Mårten Wallendahl (suppleant Peter ”Poppe” Sjöholm), Johanna Minkkinen (suppleant Michael ”Micke” Godtfredsen).

Invalda för perioden 2015–2016: Mikael Martikainen (suppleant Tommy Mård), Janne Strang (suppleant Andrea Svanbäck), Niklas Fagerström (suppleant Helena von Alfthan), Magnus ”Häbä” Hertzberg (suppleant Linda Grönqvist).

Till vice ordförande valdes Andrea Svanbäck.

Informationsverksamheten utvecklades

Publicistförbundet startade en ny sluten Facebookgrupp för förbundets medlemmar, vid sidan av diskussionsgruppen ”Finlandssvenska journalister och andra debattglada personer”. Den slutna gruppen har som syfte att informera medlemmarna om förbundets verksamhet, och har för närvarande 284 medlemmar.

I augusti registrerade förbundet webbdomänen publicistforbundet.fi, som nu fungerar parallellt med den tidigare domänen publicistforbundet.org. Detta medförde en mindre inbesparing för förbundet i abonnemangskostnader.

Föreläsning på Estholmen

Den 20 juni arrangerade Publicistförbundet en föreläsning på Estholmen med journalisterna Lina Laurent och Annica Lindström som arbetade med publikationen Amos Arv. Publicistförbundet stödde även utgivningen av Grävgruppens publikation Amos arv med en annons som marknadsförde förbundet och Estholmen.

Estholmen

Tim Calonius, Calle Lindholm och Kaj Möller har delat på intendentjobbet under året. Den gamla båten med  konstaterades vara i dåligt skick och såldes innan säsongstart. En ny båt av märket Rönngvist 590 med 60 hästkrafters utombordsmotor och akterkapell införskaffades under våren, och på hösten köptes en stadigare trailer till den nya båten.

Vederlaget för Publicistförbundets båtplats i Byvikens hamn höjdes till 290 €.

Bryggan konstaterades osäker för intendenterna pga ogynnsamt läge med tanke på vindriktning. Förbundet utredde möjligheten att muddra en bättre hamn på Estholmens östra sida.

I juni var den nya vattenledningen till Estholmen installerad.

Estholmen hade besök av omkring trettio sällskap under säsongen. Uthyrningen inbringade något mer i år än de senaste åren, trots att hyrorna inte har justerats.

Ekonomin

Båten och vattenledningen utgör stora investeringar för förbundet. Avskrivningarna på dessa investeringar och takrenoveringen 2014 tynger förbundets resultat under flera år framöver. Förbundet har tillgångar i form av aktier och fondandelar. Under verksamhetsåret har aktier och fondandelar sålts för att möjliggöra investeringarna. Närmare uppgifter finns i bokslutet jämte bilagor.

Hangöseminariet 12–13.8

Publicistförbundets traditionella Hangöseminarium arrangerades 12–13 augusti i samarbete med Hangö Sommaruni på pensionat Tellina i Hangö. Kursledare var Ingrid Svanfeldt. Programmet fokuserade på publicistiska framgångar och lösningsmodeller i ett medielandskap i omvälvning. Bland andra föreläste web-TV-redaktören Johanna Dikert från X3M och Emma Harald från Ålandstidningen. Det arrangerades även diskussioner med redaktörerna vid Förlaget Tapani Ritamäki och Sara Ehnholm Hielm, författarna Yrsa Stenius och Hannele Mikaela Taivassalo, läsambassadör Katarina von Numers-Ekman, och KSF-medias digitala direktör Sami Kallinen.

Ställningstagande mot KSF:s uppsägningar

Den 25 augusti tog Publicistförbundet offentligt ställning mot uppsägningarna vid KSF-medias som innebar att Västra Nyland och Östnyland gick ner i utgivning från fem till två dagar i veckan, och underströk att dessa nedskärningar äventyrar svenskspråkiga finländares grundlagstryggade rätt till information på likahanda grunder, samt i förlängningen den levande tvåspråkigheten i Finland.

Publicistresa

Förbundet arrangerade en publicistresa till Vilnius 4–6 november 2016, i samband med Svenska dagen. Programmet inkluderade besök till Finlands ambassad, det vitryska exiluniversitetet European Humanities University, en träff med fristaden Užupis högsta representanter, och besök på TV- och radioredaktioner, samt Nordiska ministerrådet med anledning av Svenska dagen då rådet presenterade sitt projekt för medieläskunnighet. Publicistförbundet stödde resan med 500 €.

Julfest 5.12

Julfesten 2016 inhiberades på grund av bristande tid för arrangemang.

Stipendier till Mediespråk 2017

Publicistförbundet delade ut 10 stipendier till Mediespråkseminariet 19-21 januari, 2017. Stipendierna bekostades av Svenska Folkskolans vänner. Stipendierna gick till deltagare utan fast arbetsgivare eller vars arbetsgivare inte bekostade deltagaravgiften på 300 €.

Topeliuspriset

Publicistförbundet delade ut Topeliuspriset tillsammans med Svenska Folkskolans Vänner vid en ceremoni på Mediespråkseminariet den 19 januari 2017, och priset på 7500 € gick till Jeanette Björkqvist.

Kommande samarbete

Under hösten 2016 inledde Publicistförbundet diskussioner kring förbundets framtida verksamhet och syfte, och konstaterade att ett mer effektivt samarbete vore önskvärt med övriga aktörer inom Finlands svenskspråkiga mediefält – från intressebevakare till ämnesföreningar, tankesmedjor och stiftelser med mera. Ordföranden och vice ordföranden förde fruktbara preliminära diskussioner med representanter för dessa.