Stadgar

Stadgar

§1 Föreningens namn är Finlands svenska publicistförbund r.f. och dess hemort är Helsingfors stad. I dessa stadgar kallas föreningen Förbundet.

§2 Förbundet har till ändamål att verka som intresseorganisation för landets svenska publicister, att värna om yttrandefriheten, att främja det kollegiala förhållandet mellan Förbundets medlemmar samt att befordra yrkesutbildningen. Förbundet kan för att fullfölja sitt ändamål ordna möten, föredrag och exkursioner.

§3 Till medlem kan styrelsen på skriftlig ansökan anta person, som är verksam vid i Finland utkommande periodisk skrift, likaså person som är anställd inom etermedierna eller som eljest utövar publicistisk verksamhet.

Medlem som underlåtit att fullgöra de förpliktelser han/hon genom sitt inträde i Förbundet har åtagit sig eller genom sitt beteende i Förbundet avsevärt försvårat dess verksamhet, eller brutit mot god publicistisk sed kan för viss tid eller för alltid genom beslut av förbundsmöte uteslutas ur förbundet.

§4 Medlem erlägger en inskrivningsavgift samt en årlig medlemsavgift, vilkas storlek fastställs av Förbundets årsmöte. Förbundet kan motta donationer och skaffa medel genom att med vederbörligt tillstånd anordna lotterier, penninginsamlingar och offentliga tillställningar, vid vilka inträdesavgift uppbärs, samt genom att utge publikationer.

§5 Medlem, som utträtt ur Förbundet, kan ånyo vinna inträde utan att erlägga ny inskrivningsavgift.

§6 Förbundets verksamhet leds av en styrelse som väljs av Förbundets årsmöte. Styrelsen består av ordförande och åtta medlemmar jämte personliga suppleanter. Ordföranden väljs för ett år och de övriga medlemmarna för två år åt gången. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, skattmästare, klubbhövding och andra nödiga funktionärer.

Arvoden för särskilda uppdrag fastställs av styrelsen. Styrelsen är beslutför då förutom ordföranden eller vice ordföranden minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande vid mötet. Av medlemmarna avgår årligen fyra enligt tur.

§7 Styrelsen avger på Förbundets vägnar utlåtanden. Den kan också göra uttalanden i aktuella, med Förbundets syftemål sammanhängande frågor, men bör därom meddela nästkommande förbundsmöte.

§8 Förbundets namn tecknas av ordföranden och vice ordföranden tillsammans eller någondera tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren eller någon annan medlem som av styrelsen därtill befullmäktigas.

§9 Förbundets räkenskaper avslutas och bokslut uppgörs kalanderårsvis. Inom två veckor efter den 31 december bör skattmästaren överlämna räkenskaperna till granskning av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna bör inom en vecka efter räkenskapernas mottagande överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

§10 Förbundet sammanträder till årsmöte senast inom februari månad på ort och tid, som styrelsen närmare bestämmer. Vid årsmötet handläggs följande ärenden:

 • Föredragning av årsberättelsen och bokslutet
 • Föredragning av revisorernas utlåtande
 • Fastställande av bokslutet
 • Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och skattmästaren för föregående verksamhetsår
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av inskrivningsavgift och medlemsavgift
 • Fastställande av budget
 • Val av ordförande
 • Val av fyra styrelsemedlemmar för de i tur avgående jämte deras suppleanter
 • Val av sex medlemmar i den förstärkta styrelsen
 • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 • Behandling av frågor, som Förbundets medlemmar före den 31 januari skriftligt anmält för styrelsen och av denna hänskjutits till årsmötet
 • Behandling av frågor som väckts vid årsmötet och som detta enhälligt besluter uppta, iakttagande dock bestämmelserna av 14§ i föreningslagen

Kallelse till årsmötet skall minst två (2) veckor före mötet publiceras i någon i Helsingfors dagligen utkommande svensk dagstidning. Därtill bör medlemmarna tillsändas skriftlig kallelse till årsmötet två veckor före årsmötet.

§11 Förbundet sammanträder till extra möte på kallelse av styrelsen eller då minst en tiondedel av Förbundets medlemmar skriftligt anhåller därom hos styrelsen.
Kallelse till extra möte skall minst en vecka före mötet publiceras i någon i Helsingfors utkommande svensk dagstidning.

§12 Förbundet kan kalla person inom eller utom Förbundet till hedersmedlem

§13 Förslag till ändring av dessa stadgar eller upplösning av Förbundet kan väckas endast vid årsmöte. Frågan avgörs slutgiltigt vid ett följande, minst två veckor senare för ändamålet utlyst möte, varvid för giltigheten av beslutet erfordras minst tre fjärdedels majoritet av de vid mötet avgivna rösterna.

§14 Om Förbundet upplöses bör det förbundsmöte, som fattar slutligt beslut härom, bestämma om användningen av Förbundets tillgångar för ändamål, som står de finlandssvenska publicisterna eller den svenska befolkningen i Finland nära.

§15 I allt övrigt skall gällande lag om föreningar tillämpas.

Stadgar om ständigt medlemskap och förstärkt styrelse slopades på medlemsmötet på Restaurang Tekniska den 18 oktober 2004, och godkändes slutligt de stadgeändringar som årsmötet redan godkänt. Beslutet som gäller slopande av frimedlemskap gäller endast för medlemmar som skrivs in efter 18.10.2004. För alla andra gäller 25-årsregeln, dvs efter att ha varit medlem i 25 år, blir man frimedlem och befrias från medlemsavgift. Medlemsmötet poängterade dock att om en frimedlem som så önskar, kan hon eller han betala frivillig medlemsavgift.